Development

Feasibility study

Studie proveditelnosti je standardní součástí naší analýzy investičního záměru. Zhodnocuje nejen efektivnost investice, ale též stabilitu projektu v závislosti na změně podmínek. Vyhodnocuje stabilitu země a oboru v daném časovém rámci.

Jedná se o vysoce profesionální službu, která eliminuje rizika ohrožení stability investice a pomáhá nastartovat vysoké tempo růstu investice.

Naše studie obsahuje celkový hramonogram projektu, přes analýzu trhu, technické řešení, finanční plán až po řízení pracovního kapitálu či analýzu rizik.

 

Development

Ekonomická výkonnost každého projektu je přímo ovlivněna jeho financováním, případně jeho následným refinancováním. Pro jednání s financujícím subjektem je zásadní mít veškeré provozní licence a povolení v souladu s platnou legislativou dané země. Toto může být ošetřené pouze dokonale zvládnutým developmentem a post-develpmentem projektu, v jehož rámci jsou zajištěny nejen veškeré legislativou požadované dokumenty, ale i veškerá ekonomické, právní a technické due diligence.

Nemůže se tak stát, že je developerský proces zahájen na základě neúplných nebo dokonce chybných údajů, což by nakonec vedlo nejen ke zpoždění realizace projektu, ale i k navýšení celkových nákladů.

Solek Group má s developmentem fotovoltaických elektráren dlouholeté zkušenosti z několika zemí světa.


Postup při výstavbě fotovolatické elektrárny
  • FEASIBILITY STUDY
  • DEVELOPMENT
  • POST-DEVELOPMENT
  • VÝSTAVBA
  • FINANCOVÁNÍ
  • PROVOZ A ÚDRŽBA
Co je nutné posoudit při výběru nové lokality:

Co je nutné posoudit při výběru nové lokality:

Stabilita

Při posuzování bezpečnosti a politické stability vybrané země vycházíme ze zkušeností zahraničních investorů, kteří v dané zemi působí, a z kvalifikace ze strany exportních pojišťoven v návaznosti na možnosti financování, resp. pojištění úvěru. Nepodstupujeme riziko, že případný projekt a jeho financování by byl jakkoli ohrožen a zároveň eliminujeme případná politicko-bezpečnostní rizika.

Přírodní podmínky

Naší hlavní myšlenkou, s níž do projektů v nových lokalitách vstupujeme, je udržitelná výnosnost daného projektu i v případě, že produkovaná elektřina bude prodávána za tržní ceny. Díky důslednému výběru lokalit s vysokým osvitem kW na m2 jsme schopni investici ochránit i za situace, že by došlo k dodatečnému omezení dotací, jako tomu bylo například v České republice.

Dotace

Z vlastních zkušeností z České republiky víme, že vysoké feed-in tarify často představují pro investora možné budoucí riziko ve smyslu jejich omezení, zpětných zdanění apod. Z tohoto důvodu eliminujeme investice v zemích, kde podpora vysoce překračuje ceny energií na úrovni maloobchodních cen, a soustředíme se na takové země, kde jsou projekty na základě trhu s elektřinou schopné generovat stabilní výnosy.

Infrastruktura

Pro úspěšnou implementaci projektu je velmi důležitá fungující legislativa dané země, dostupnost konkrétní vytipované lokality, přiměřená vzdálenost přípojného bodu a dostatečná kvalita přenosové sítě, zamezující zbytečným výpadkům v dodávkách vyprodukované energie. Aby byly eliminovány veškeré možné hrozby a rizika, máme naše interní odborníky, kteří prověřují a následně vyhodnocují všechny tyto parametry.